Jakie warunki techniczne powinien spełniać autobus?

Jeżeli wybie­rasz się na wycieczkę w miej­sce, gdzie trzeba dostać się auto­ka­rem, a dodat­kowo jesteś jej orga­ni­za­to­rem to warto wie­dzieć jakie warunki tech­niczne powi­nien speł­niać auto­bus. Oczy­wi­ście nie musisz być mistrzem w tej dzie­dzi­nie. Jeśli chciał­byś się cze­goś dowie­dzieć to zapra­szam do prze­czy­ta­nia arty­kułu.

Odpo­wiedni stan tech­niczny

Jeżeli na Cie­bie padło zada­nie wynajmu busa to musisz wie­dzieć, że warto się do tego przy­ło­żyć. Nie warto iść po łeb­kach i wybrać auto­kar, który jest naj­tań­szy. Naj­le­piej jeżeli bus posia­dał aktu­alne bada­nia tech­niczne. Warto to spraw­dzić za pomoc funk­cjo­na­riu­szy poli­cji. Wtedy uma­wiasz się na prze­gląd kilka dni przed wyjaz­dem. Będziesz miał pew­ność, że dany kie­rowca i auto­bus są dobrym sta­nie, a Ty jesteś bez­pieczny. Badania techniczne w wynajmowanym autokarze powinny być robione co sześć miesięcy. Ważne jest aby to sprawdzić.

Kie­rowca auto­busu

Wynajem busa Częstochowa wraz z kierowcą stawia przed nami kolejny problem. Trzeba dokładnie sprawdzić kompetencje samego kierowcy. Ważne jest aby poka­zał on nam na żąda­nie upraw­nie­nia na jazdę auto­busem czyli musi posia­dać prawo jazdy kate­go­rii D. Dodat­kowo ważny jest dowód reje­stra­cyjny pojazdu oraz doku­ment potwierdzający zawar­cia umowy ubez­pie­cze­nia cywil­no­praw­nego. Oczy­wi­ście musi on być aktu­alny.

Co powinno zna­leźć się w auto­karze?

W każ­dym auto­karze powinno zna­leźć się wyj­ście awa­ryjne. Sko­rzy­stasz z niego, gdy będzie wypa­dek i nor­malne drzwi będą uszko­dzone. Obo­wiąz­kowo powinna zna­leźć się apteczka pierw­szej pomocy oraz dwie gaśnice. Jedna musi być umiesz­czona bli­sko kie­rowcy, druga gdzieś z tyłu auto­karu. Dodat­kowo auto­kar może być wypo­sa­żony w koszulkę odbla­skową oraz trój­kąt. Koszulka spo­wo­duje, że będziesz widoczny w nocy, gdyby wyda­rzył się wypa­dek. Dzięki temu ochroni ona Twoje życie. Trój­kąt jest ważny, gdy przy­trafi Ci się jakaś awa­ria.

Prze­rwy

Kie­rowca auto­busu może jechać dzien­nie mak­sy­mal­nie przez dzie­więć godzin na dobę. Jeżeli wybie­rasz się w podróż, która będzie trwała wię­cej niż jedną dobę to koniecz­nie musisz mieć dwóch kie­row­ców. Dobrze jest wie­dzieć, że kie­rowca może jechać bez prze­rwy cztery i pół godziny. Po tym cza­sie musi sobie zro­bić prze­rwę, która będzie trwać przy­naj­mniej czter­dzie­ści pięć minut.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here