Czy umowa o pracę niezawarta na piśmie może być wiążąca?

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników w swojej firmie, wybierają najczęściej powszechną formę zatrudnienia, jaką jest stosunek pracy, czyli umowa o pracę. Opiera się ona w głównej mierze na zapisach ujętych w kodeksie pracy. Jest to dwustronna czynność prawna polegająca na złożeniu przez każdą ze stron zgodnego oświadczenia woli nawiązania stosunku pracy na określonych warunkach. Jednak, czy umowa o pracę zawarta ustnie może być wiążąca?

Forma umowy o pracę

Kodeks pracy reguluje prawa i obowiązki stron stosunku pracy, tj. pracownika i pracodawcy. Umowa o pracę gwarantuje każdemu pracownikowi wynagrodzenie minimalne, prawo do płatnego urlopu, uregulowany czas pracy, wynagrodzenie chorobowe oraz dokładnie określony sposób zatrudniania i zwalniania pracowników. Zgodnie z art. 29 § 2 kodeksu pracy, umowę o pracę zawiera się na piśmie, a jeżeli umowa ta nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, wówczas pracodawca jest zobowiązany potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków. Musi to zrobić przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Jak dowiadujemy się w rozmowie ze specjalistą z Kancelarii Radców Prawnych Mamczarek i Migdalska w Warszawiedochowanie wymogu pisemności może być spełnione poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej, gdzie obie strony podpisują się pod jej treścią lub poprzez potwierdzenie przez pracodawcę na piśmie postanowień umowy, którą strony zawarły ustnie, tzn. bez zachowania formy pisemnej. Dokument ten podpisuje pracodawca.

Ponadto, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, informuje on pracownika na piśmie o:

  • dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  • wymiarze urlopu wypoczynkowego,
  • długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Należy także dodać, że jakakolwiek zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

Czy ustna umowa o pracę jest ważna?

Artykuł 29 §2 kodeksu pracy mówi nam, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Przy czym zawarta w innej formie umowa o pracę, np. ustnie, również pozostaje ważna. Przepisy nie przewidują rygoru pisemnej formy umowy pod rygorem jej nieważności, jednak należy pamiętać, że na podstawie ustnej umowy pracownik nie może rozpocząć pracy. Zanim pracodawca dopuści pracownika do pracy, musi na piśmie potwierdzić warunki zatrudnienia, w przeciwnym razie, zgodnie z treścią art. 281 pkt 2 kodeksu pracy popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Za takie wykroczenie na pracodawcę może zostać nałożona grzywna nawet do 30 tysięcy złotych. Dlatego, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do zawieranego stosunku pracy, warto skontaktować się z kancelarią prawną i skorzystać np. z porady prawnej w Warszawie. Wówczas będziemy mieć pewność, że nasze działania będą zgodne z prawem.

Jeżeli strony zdecydowały się na zawarcie umowy o pracę w formie pisemnej, a potem zmieniły jej warunki ustnie, wówczas ważność zachowuje nadal forma pisemna, która ma pierwszeństwo przed innymi formami zawarcia umowy. Przy zawieraniu stosunku pracy pamiętajmy, że forma pisemna daje nam większe poczucie bezpieczeństwa i pewność, że między stronami powstał stosunek pracy. Podstawową zasadą obowiązującą w stosunkach pracy zawsze powinna być jasność, czytelność i jednoznaczność praw oraz obowiązków stron stosunku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here